Có 1 kết quả:

piě zuǐ

1/1

piě zuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl one's lip
(2) to twitch one's mouth