Có 1 kết quả:

piě dà tiáo

1/1

piě dà tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) to take a dump