Có 1 kết quả:

piē diào

1/1

piē diào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to skim froth or foam from the surface of a liquid