Có 1 kết quả:

piě hào

1/1

piě hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apostrophe ' (punct.)
(2) accent mark
(3) prime symbol (math.)