Có 1 kết quả:

piē kāi bù tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ignore an issue (idiom)