Có 1 kết quả:

chēng sǐ dǎn dà de , è sǐ dǎn xiǎo de

1/1

Từ điển Trung-Anh

fullness for the bold, famine for the timid (idiom)