Có 1 kết quả:

chēng mén miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep up appearances
(2) to put up a front