Có 1 kết quả:

Sā dīng Dǎo

1/1

Sā dīng Dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sardinia