Có 1 kết quả:

sā niào

1/1

sā niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass water
(2) to piss
(3) to urinate
(4) to wee wee