Có 1 kết quả:

sā shǒu bù guǎn

1/1

sā shǒu bù guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand aside and do nothing (idiom)
(2) to take no part in