Có 1 kết quả:

Sā dàn

1/1

Sā dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Satan or Shaitan