Có 1 kết quả:

sā qì

1/1

sā qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leak (of air)
(2) to go flat (of a tire)
(3) to vent one's anger