Có 1 kết quả:

sā kē dǎ hùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to intersperse comic dialog (as they do in operas)