Có 1 kết quả:

sā lài

1/1

sā lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a scene
(2) to raise hell