Có 1 kết quả:

Sǎ mén

1/1

Sǎ mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Salmon (son of Nashon)