Có 1 kết quả:

Sǎ mǎ ěr hǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Samarkand, city in Uzbekistan