Có 1 kết quả:

sī huǐ

1/1

sī huǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

xé bỏ, huỷ bỏ

Từ điển Trung-Anh

(1) to tear up
(2) to rip up
(3) too shred