Có 1 kết quả:

sī làn

1/1

sī làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tear up
(2) to tear to pieces