Có 1 kết quả:

sī làn ㄙ ㄌㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tear up
(2) to tear to pieces