Có 1 kết quả:

sī suì

1/1

sī suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tear to shreds