Có 1 kết quả:

zhuàng shāng

1/1

zhuàng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bruise
(2) bump