Có 1 kết quả:

zhuàng làn

1/1

zhuàng làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to destroy by smashing
(2) smashed up