Có 1 kết quả:

Shàn bāng gāo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shan plateau of east Myanmar (Burma)