Có 1 kết quả:

chè tuì

1/1

chè tuì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rút lui, rời bỏ

Từ điển Trung-Anh

to retreat