Có 1 kết quả:

liáo mèi

1/1

liáo mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to flirt
(2) to hit on girls