Có 1 kết quả:

liáo rě

1/1

liáo rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provoke
(2) to tease