Có 1 kết quả:

liáo bō

1/1

liáo bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provoke
(2) to tease