Có 1 kết quả:

liáo shì shēng fēi

1/1

liáo shì shēng fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to provoke angry exchange