Có 1 kết quả:

fǔ yǎng quán

1/1

fǔ yǎng quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

custody (of a child etc)