Có 1 kết quả:

fǔ yǎng fèi

1/1

fǔ yǎng fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

child support payment (after a divorce)