Có 1 kết quả:

qiào kāi

1/1

qiào kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pry open
(2) to lever open