Có 1 kết quả:

qiào bàng

1/1

qiào bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crowbar