Có 1 kết quả:

qiào suǒ

1/1

qiào suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick a lock
(2) to force a lock