Có 1 kết quả:

qiào mén

1/1

qiào mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break in
(2) to force a door