Có 1 kết quả:

zhuàn xiě

1/1

zhuàn xiě

phồn thể

Từ điển phổ thông

soạn, thảo, viết

Từ điển Trung-Anh

(1) to write
(2) to compose