Có 1 kết quả:

zhuàn lù

1/1

zhuàn lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to compile and record