Có 1 kết quả:

zhuàn gǎo

1/1

zhuàn gǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to write (an article for publication)