Có 1 kết quả:

zhuàn shù

1/1

zhuàn shù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compose (a piece of writing)
(2) to write
(3) (written) work
(4) writer