Có 1 kết quả:

yōng bào

1/1

yōng bào

phồn thể

Từ điển phổ thông

ôm ấp

Từ điển Trung-Anh

(1) to embrace
(2) to hug