Có 1 kết quả:

lèi tái sài

1/1

lèi tái sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

single-elimination open tournament (the winner stays on until he is himself defeated)