Có 1 kết quả:

shàn quán

1/1

shàn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to arrogate power