Có 1 kết quả:

zé shàn gù zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to choose what is good and hold fast to it (idiom)