Có 1 kết quả:

zé shàn ér cóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to choose the right course and follow it (idiom)