Có 1 kết quả:

zhái cài

1/1

zhái cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pick the edible part of vegetables