Có 1 kết quả:

dǎng zhù

1/1

dǎng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to obstruct