Có 1 kết quả:

dǎng láng

1/1

dǎng láng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) to ask for money
(2) to lend money