Có 1 kết quả:

dǎng jiàn pái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shield
(2) (fig.) excuse