Có 1 kết quả:

cāo zuò guī chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) operating rules
(2) work regulations