Có 1 kết quả:

cāo fǔ fá kē

1/1

cāo fǔ fá kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (cf Book of Songs) How to fashion an ax handle? You need an ax
(2) fig. to follow a principle
(3) fig. to act as matchmaker