Có 1 kết quả:

cāo zòng gǎn

1/1

cāo zòng gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joystick
(2) control lever