Có 1 kết quả:

cāo zhōu

1/1

cāo zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to steer a boat

Một số bài thơ có sử dụng